Aanleiding Energievisie

De aanleiding voor de Energievisie is de vorig voorjaar vastgestelde Kadernotitie Duurzaamheid. Hierin is voor Energie de ambitie opgenomen om in 2050 energieneutraal te zijn en 55% CO2 vermindering te realiseren in 2030.

Energievisie

In de energievisie zetten we in op 2 sporen: energiebesparing en duurzame opwek. We stellen voor de mogelijkheden en kansen te onderzoeken voor het plaatsen van windturbines. En naast de voorgestelde zonnedaken en zon boven parkeerterreinen stellenwe ook voor te zoeken naar kansen en mogelijkheden voor zonnevelden.

De gemeente gaat niet zelf zorgenvoor windturbines of zonnevelden, maar zal hier aan meewerken als er initiatieven komen vanuit de samenleving of bedrijfsleven. Bij de zoektocht naar mogelijke locaties werken we samen met omwonenden en ondernemers. Daarnaast moeten ook diverse onderzoeken naar bijvoorbeeld natuur- en milieueffecten worden gedaan. 

Randvoorwaarden duurzame opwek - lokaal eigenaarschap

Lokaal eigenaarschap bedraagt minimaal 51% en deze moet vooraf worden gegarandeerd voor minimaal 10 jaren. Onder lokaal eigenaarschap verstaan we minimaal 3 eigenaren, die wonen in het omliggende gebied van de energiebron.

Randvoorwaarden - zonnevelden

Voor zonnevelden wordt een afwegingskader opgesteld voor zon op land (‘zonneladder'), waarin onder andere opgenomen wordt dat:

  1. Agrarische gronden alleen in het uiterste geval benut worden.
  2. Zonnevelden groter dan 0.5 ha in eerste instantie alleen  op restgronden en op kwalitatief matige agrarische gronden.
  3. Aanvragen voor zonnevelden groter dan 0.5 ha, nemen we alleen in behandeling als de zonneladder vastgesteld is.
  4. We stellen eisen aan de landschappelijke inpassing.
  5. Te onderzoeken of agrarische en niet-agrarische bedrijven in het buitengebied zonnevelden kunnen aanleggen tot maximaal 0.5 ha waarbij eerst geschikte daken gebruikt worden, daarna aangevuld met zonnepanelen op het bouwblok, en als het mogelijk of noodzakelijk is het resterende deel in veldopstelling aansluitend aan het bouwblok.

Randvoorwaarden - windenergie

Als er binnen onze gemeentegrenzen windmolens of windturbines geplaatst kunnen worden, is de tiphoogte (hoogste punt van de windmolen) maximaal 150 m boven het maaiveld en bovendien is de afstand tussen de windmolen en de dichtstbijzijnde woning minimaal 10x de ashoogte.
 

Omgaan met energie: nu en in de toekomst

In de gemeente Scherpenzeel was het energieverbruik in 2018 707 Terajoule (TJ). Hiervan is ca. 49% voor warmte, 34% voor elektriciteit en 17% voor verkeer en vervoer. Dit zijn de meest recente cijfers. Ook in de toekomst hebben inwoners en ondernemers in Scherpenzeel elektriciteit nodig en waarschijnlijk gaat deze vraag zelfs stijgen. Daarom is het nodig om op zoek te gaan naar mogelijkheden voor energieopwek uit wind en zon. Hoe we dit willen doen, staat beschreven in de Energievisie.
In de raadsvergadering op donderdag 18 februari 2021 is de raadsbesluit met 3 amendementen aangenomen. 

Inwoners zijn belangrijk

Tijdens het behandelen van dit onderwerp in de Opinieronde van 28 januari jl., werd duidelijk dat de Energievisie vragen oproept in Scherpenzeel en omgeving. Diverse inwoners en omwonenden maakten gebruik van het spreekrecht, dit gebeurde schriftelijk omdat vanwege de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus de vergaderingen digitaal worden gehouden. 

Om deze insprekers extra tijd te geven om hun bijdrage toe te lichten, is maandag 15 februari een extra bijeenkomst gehouden (digitaal). De insprekers kregen mogelijkheid om aanvullende vragen te stellen aan raads- en commissieleden en de wethouder. De bijeenkomst is hier(externe link) terug te kijken.

Ingediende vragen en antwoorden

Tijdens de bijeenkomst op maandag 15 februari kregen kijkers van de online live uitzending de mogelijkheid om vragen per mail te stellen. Deze zijn gedeeltelijk behandeld tijdens de bijeenkomst en worden ook op deze pagina geplaatst. 

N.a.v. de Opinieronde van 28 januari waarin de Energievisie is behandeld, zijn door politieke partijen technische vragen ingediend. Deze vragen en de beantwoording zijn hier te lezen.